Od podání přihlášky až po udělení mezinárodního patentu

Mezinárodní přihlášku podle PCT mohou podat občané členských států nebo ten, kdo má v členském státě pobyt nebo sídlo. Přihlašovatel může v mezinárodní patentové přihlášce uplatnit prioritu z dřívější přihlášky podané v některém členském státě Pařížské unijní úmluvy do 12ti měsíců od data nárokované priority. Mezinárodní přihláška musí být podána v jednom z předepsaných jazyků – angličtina, francouzština nebo němčina. Mezinárodní přihlášku lze podat u tzv. přijímacího úřadu, kterým je nejčastěji národní patentový úřad (v ČR Úřad průmyslového vlastnictví), nebo přímo u Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) se sídlem v Ženevě, v jazyce stanoveném přijímacím úřadem. Ve stanovené lhůtě musí být za mezinárodní přihlášku uhrazeny předepsané poplatky.

Přijímací úřad mezinárodní přihlášce přidělí datum, přezkoumá formální náležitosti, případně vyzve přihlašovatele k odstranění formálních vad. Přijímací úřad zašle jedno vyhotovení mezinárodní přihlášky Mezinárodnímu úřadu v Ženevě a další vyhotovení příslušnému orgánu pro mezinárodní rešerši.

Cílem mezinárodní rešerše je zjištění relevantního známého stavu techniky. Orgán pro mezinárodní rešerši je povinen vypracovat mezinárodní rešeršní zprávu do 3 měsíců od data, kdy obdržel rešeršní vyhotovení nebo do 9 měsíců od data priority, podle toho, která lhůta uplyne později. Mezinárodní rešeršní zpráva je podkladem pro zpracování písemného posudku k patentovatelnosti, který poskytuje stanovisko, zda vynález splňuje podmínku novosti, vynálezecké činnosti a průmyslové využitelnosti. Ihned po zpracování předá orgán pro mezinárodní rešerši mezinárodní rešerší zprávu a posudek k patentovatelnosti přihlašovateli a Mezinárodnímu úřadu.

Po obdržení mezinárodní rešeršní zprávy a posudku k patentovatelnosti má přihlašovatel právo na jednu úpravu nároků ve stanovené lhůtě. Přihlašovatel také může vzít mezinárodní patentovou přihlášku zpět, zejm. pokud se na základě mezinárodní rešerše a písemného posudku jeví udělení patentu jako nepravděpodobné.

Mezinárodní patentová přihláška spolu s mezinárodní rešeršní zprávou musí být zveřejněna do 18ti měsíců od data priority. Na žádost přihlašovatele a po zaplacení příslušného poplatku může dojít ke zveřejnění i dříve.

Výše uvedený postup označujeme jako tzv. mezinárodní fázi řízení PCT. Řízení o mezinárodní patentové přihlášce dále pokračuje tzv. národní fází, která probíhá před jednotlivými patentovými úřady designovaných zemí, v nichž přihlašovatel žádá o udělení patentu.

Přihlašovatel předloží jedno vyhotovení mezinárodní přihlášky společně s překladem každému určenému úřadu a zaplatí příslušné poplatky, nejpozději do 30ti měsíců od data priority (právní předpisy jednotlivých států mohou stanovit lhůtu delší, obvykle 31 měsíců).

Národní fáze řízení se řídí zákonodárstvím jednotlivých států. Tyto státy však nesmí stanovit jiné nebo další formální požadavky na úpravu a obsah přihlášky, než které stanoví PCT. Státy mohou stanovit, aby byl přihlašovatel zastoupen zástupcem oprávněným k zastupování před určeným úřadem.