Podnikový (zaměstnanecký) vynález

Přihlašovatel může mít s původcem zaměstnanecký vztah, kdy ve smlouvě může být ujednáno, že vše, co zaměstnanec (původce) vynalezne, připadá jeho zaměstnavateli - jedná se o tzv. podnikový vynález. U podnikových vynálezů je původce povinen neprodleně písemně vyrozumět svého zaměstnavatele o jeho vytvoření a předat mu potřebné podklady k posouzení vynálezu. Pokud zaměstnavatel do tří měsíců neuplatní právo na patent, přejde toto právo zpět na původce. Uplatní-li zaměstnavatel právo na patent, má původce právo na přiměřenou odměnu.

Právní úprava v různých státech se liší, proto je třeba se předem ujistit o konkrétních právních předpisech. Další možností je smlouva s nezávislými společnostmi, které vynález provedou, spoluvynálezci a spolumajitelé. Je důležité se předem ujistit, že mezi společnostmi, zaměstnanci a jinými osobami, které se mohli podílet na vynálezu, jsou jednoznačně vyřešena vlastnická práva, čímž zabráníme případným sporům v budoucnosti. Také je samozřejmě třeba udržet obchodní tajemství a zbytečně se o vynálezech před „cizími“ lidmi nezmiňovat.