Správní poplatky

Výši a způsob placení poplatků Úřadu průmyslového vlastnictví v ČR ve věcech ochrany práv k vynálezům stanovuje zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Úřad vybírá zejm. tyto poplatky:

-       vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů
-       přijetí přihlášky vynálezu
-       přijetí žádosti o zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou, o zpřístupnění překladu nároků evropské patentové přihlášky včetně zpřístupnění oprav překladů
-       přijetí žádosti o provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu
-       za 11. a každý další uplatněný patentový nárok
-       vydání patentové listiny
-       zveřejnění překladu evropského patentového spisu
-       předložení překladu evropského patentového spisu v dodatečné lhůtě
-       přijetí žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení
-       přijetí žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu patentu
-       přijetí návrhu na zrušení - patentu po uplynutí šesti měsíců od nabytí účinnosti patentu
-       úkony Úřadu spojené s podáním mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci

Obdobné poplatky jsou vybírány i Evropským patentovým úřadem, Mezinárodním úřadem WIPO a dalšími národními a regionálními úřady. Aktuální výši poplatků lze nalézt na webových stránkách úřadů.