přihláška

patentová přihláška

Vítejte na informačním portálu VYNÁLEZ-PATENT.CZ

Informační server se specializací na práva k vynálezům a práva související
 Upozornění:

PROGRAM NA PODPORU OCHRANY PRŮMYSLOVÝCH PRÁV - CZECHINVEST

Ochrana biotechnologických vynálezů

Ochranu biotechnologických vynálezů v ČR upravuje zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.

Biotechnologické vynálezy jsou patentovatelné, týkají-li se

Instrukce k přípravě patentové přihlášky v ČR

Popis vynálezu musí obsahovat následující podkapitoly:

a) název vynálezu;

b) oblast techniky, které se vynález týká;

c) charakteristiku dosavadního stavu techniky;

d) vysvětlení podstaty vynálezu a jeho výhody, popřípadě nevýhody, proti dosavadnímu stavu techniky;

e) objasnění výkresů, jsou-li přiloženy;

f) příklady uskutečnění vynálezu;

Dokumenty

Objednávkový formulář k podání přihlášky vynálezu:

Služby patentového zástupce

Právo duševního vlastnictví představuje složitou a širokou oblast a pro vyřizování konkrétních požadavků se vždy doporučuje poradit se s odborníky. Je třeba pamatovat na to, že především v případě patentů je znění popisu vynálezu důležité a určuje rozsah ochrany a skutečnou hodnotu duševního vlastnictví.

Kdy je nejlepší čas vynález patentovat?

Za nejvhodnější dobu je považován okamžik, kdy máte všechny informace nutné pro formulování přihlášky patentu. Nemá smysl zbytečně otálet, protože by se mohlo stát, že Vás konkurence předstihne a podá patentovou přihlášku dříve. Za prvního majitele patentu se ve většině zemí (kromě Spojených států amerických) považuje první přihlašovatel.

Poplatky

Řízení o patentové přihlášce probíhá před příslušnými patentovými úřady, které vybírají správní poplatky za jednotlivé úkony a udržovací poplatky za udržování patentu v platnosti. Další náklad pro přihlašovatele/majitele patentu představují poplatky za služby zástupce, jejichž výše se může značně lišit.

Od podání přihlášky až po udělení evropského patentu

Udělování evropských patentů se řídí Úmluvou o udělování evropských patentů. Řízení je zahájeno podáním jediné evropské patentové přihlášky. Po udělení přechází patent do designovaných států, kde podléhá národním právním úpravám členských států, včetně účinků patentu.

Regionální cesta

Regionální cestou je možné zažádat o ochranu patentu u příslušného regionálního úřadu, který sdružuje několik členských zemí, pokud je přihlašovatel občanem nebo má sídlo v některém ze smluvních států. Řízení o přihlášce probíhá u jediného úřadu.

Národní cesta

O národní cestě mluvíme, pokud je o mezinárodní ochranu požádáno prostřednictvím národního patentového úřadu.

Syndikovat obsah