patent

patent

Vítejte na informačním portálu VYNÁLEZ-PATENT.CZ

Informační server se specializací na práva k vynálezům a práva související
 Upozornění:

PROGRAM NA PODPORU OCHRANY PRŮMYSLOVÝCH PRÁV - CZECHINVEST

Udělování dodatkových osvědčení k patentu

Úřad uděluje na látky chráněné na území České republiky platným patentem dodatková ochranná osvědčení, jestliže jsou účinnými látkami přípravků, které před uvedením na trh podléhají registraci podle zvláštních právních předpisů.

Omezení účinků patentu

Patent nepůsobí proti tomu, kdo před vznikem právo přednosti využíval vynález nezávisle na původci nebo majiteli patentu nebo kdo k tomu vykonal prokazatelná opatření – tzv. předchozí uživatel. Nedojde-li k dohodě, může předchozí uživatel požadovat u soudu, aby majitel patentu jeho právo uznal.

Práva majitele patentu nejsou porušena, využije-li se chráněného vynálezu:

Vyčerpání práv z patentu

Majitel patentu nemá právo zakázat třetím osobám nakládat s výrobkem, který je předmětem chráněného vynálezu, jestliže tento výrobek byl uveden na trh v České republice majitelem patentu nebo s jeho souhlasem, ledaže by tu byly důvody pro rozšíření práv z patentu na uvedené činnosti – tzv. národní vyčerpání práv.

Přímé a nepřímé využívání

Patentový zákon odlišuje tzv. přímé a nepřímé využívání. Za přímé využívání se považuje vyrábění, nabízení, uvádění na trh, používání, skladování či dovážení patentovaného výrobku.

Prosazování práv k patentu

„Majitel patentu se může svých práv k patentu domáhat soukromoprávními nebo veřejnoprávními prostředky.“

Od podání přihlášky až po udělení mezinárodního patentu

Mezinárodní přihlášku podle PCT mohou podat občané členských států nebo ten, kdo má v členském státě pobyt nebo sídlo. Přihlašovatel může v mezinárodní patentové přihlášce uplatnit prioritu z dřívější přihlášky podané v některém členském státě Pařížské unijní úmluvy do 12ti měsíců od data nárokované priority.

Co nelze patentovat?

Za vynálezy se nepovažují zejména

a)  objevy, vědecké teorie a matematické metody;

b)  estetické výtvory;

c)  plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy počítačů;

d)  podávání informací.
 

Rozdíly mezi patentem a užitným vzorem

„Oproti užitnému vzoru představuje patent vyšší stupeň ochrany technického řešení.“

Vynález vs. Patent

„Patent je formou právní ochrany vynálezu. Vynález je předmětem ochrany.“

Syndikovat obsah