evropský patent

Výhody evropského patentu

Podáním jediné patentové přihlášky má přihlašovatel možnost získat ochranu ve všech členských státech. Probíhá jediné řízení o udělení evropského patentu, v jediném jazyce a na základě jednotných procesních pravidel. Evropská patentová přihláška je podrobena jedinému průzkumu prováděnému souběžně ve všech zemích určených přihlašovatelem.

Od podání přihlášky až po udělení evropského patentu

Udělování evropských patentů se řídí Úmluvou o udělování evropských patentů. Řízení je zahájeno podáním jediné evropské patentové přihlášky. Po udělení přechází patent do designovaných států, kde podléhá národním právním úpravám členských států, včetně účinků patentu.

Regionální cesta

Regionální cestou je možné zažádat o ochranu patentu u příslušného regionálního úřadu, který sdružuje několik členských zemí, pokud je přihlašovatel občanem nebo má sídlo v některém ze smluvních států. Řízení o přihlášce probíhá u jediného úřadu.

Kdy zažádat o ochranu vynálezu v zahraničí?

Zahraniční přihlášky se doporučuje podat do 12 měsíců od podání první přihlášky vynálezu, tzn. 12 měsíců od data priority. Zahraniční přihláška tak bude mít právo přednosti před přihláškami stejného vynálezu podanými později jinými přihlašovateli.

Patentování v zahraničí

„Patentová ochranná je teritoriální – platí pouze na území, kde byl patent registrován.“

Syndikovat obsah