Rozdíly mezi původcem (vynálezcem) a přihlašovatelem

„Původce je osoba, která vynález vytvořila vlastní tvůrčí prací. Přihlašovatel je osoba, která podala patentovou přihlášku (budoucí majitel).“

Za původce (vynálezce) se považuje osoba, která vynález vytvořila vlastní tvůrčí prací. Zatímco přihlašovatel (budoucí majitel) je osoba, která podala přihlášku patentu. V některých případech se mohou obě osoby slučovat, ale většinou se jedná o dva různé subjekty.


Podnikový (zaměstnanecký) vynález

Přihlašovatel může mít s původcem zaměstnanecký vztah, kdy ve smlouvě může být ujednáno, že vše, co zaměstnanec (původce) vynalezne, připadá jeho zaměstnavateli – jedná se o tzv. podnikový vynález. U podnikových vynálezů je původce povinen neprodleně písemně vyrozumět svého zaměstnavatele o jeho vytvoření a předat mu potřebné podklady k posouzení vynálezu. Pokud zaměstnavatel do tří měsíců neuplatní právo na patent, přejde toto právo zpět na původce. Uplatní-li zaměstnavatel právo na patent, má původce právo na přiměřenou odměnu.

Právní úprava v různých státech se liší, proto je třeba se předem ujistit o konkrétních právních předpisech. Další možností je smlouva s nezávislými společnostmi, které vynález provedou, spoluvynálezci a spolumajitelé. Je důležité se předem ujistit, že mezi společnostmi, zaměstnanci a jinými osobami, které se mohli podílet na vynálezu, jsou jednoznačně vyřešena vlastnická práva, čímž zabráníme případným sporům v budoucnosti. Také je samozřejmě třeba udržet obchodní tajemství a zbytečně se o vynálezech před „cizími“ lidmi nezmiňovat.