Duševní vlastnictví

„Duševní vlastnictví zahrnuje průmyslová práva, autorská práva a práva související s právem autorským.“
 
Právo k duševnímu vlastnictví se považuje za výsledek duševního úsilí a představuje prostředek ochrany některých nehmotných aktivit společnosti. Duševní vlastnictví zahrnuje průmyslová práva, autorská práva a práva související s právem autorským. Mezi průmyslová práva řadíme zejména patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, zeměpisná označení a označení původu. Autorská práva (také „copyright“) zahrnuje práva k literárním, uměleckým a vědeckým dílům). Mezi práva související s právem autorským řadíme práva k výkonům výkonných umělců, zvukovým záznamům a rozhlasovému vysílání. Práva k duševnímu vlastnictví posilují roli jejich vlastníků, kteří mohou zamezit přístupu ostatních osob k výsledkům jejich tvořivé činnosti a umožňují jim z těchto výsledků těžit. Dalšími typy mohou být i know-how, důvěrné informace či obchodní tajemství. Práva k duševnímu vlastnictví jsou územní práva, což znamená, že si každá země vyhrazuje právo definovat tento pojem v souladu s vlastními právními předpisy.