Vyčerpání práv a omezení účinku patentu

Majitel patentu nemá právo zakázat třetím osobám nakládat s výrobkem, který je předmětem chráněného vynálezu, jestliže tento výrobek byl uveden na trh v České republice majitelem patentu nebo s jeho souhlasem, ledaže by tu byly důvody pro rozšíření práv z patentu na uvedené činnosti – tzv. národní vyčerpání práv.

Pokud byl uveden na vnitřní trh Evropské unie v jakékoli členské zemi výrobek, který je předmětem chráněného vynálezu, nemá majitel patentu právo zakázat třetím osobám nakládat s tímto výrobkem v rámci vnitřního trhu EU – tzv. regionální vyčerpání práv.


Omezení účinků patentu

Patent nepůsobí proti tomu, kdo před vznikem právo přednosti využíval vynález nezávisle na původci nebo majiteli patentu nebo kdo k tomu vykonal prokazatelná opatření – tzv. předchozí uživatel. Nedojde-li k dohodě, může předchozí uživatel požadovat u soudu, aby majitel patentu jeho právo uznal.

Práva majitele patentu nejsou porušena, využije-li se chráněného vynálezu:

  • a) na lodích jiných zemí, které jsou členy Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, jimiž je Česká republika vázána, v lodním tělese, ve strojích, v lodní výstroji, v přístrojích a v jiném příslušenství, když se tyto lodě dostanou přechodně nebo náhodně do České republiky, jestliže se tu těchto předmětů užije jenom pro potřeby lodi;
  • b) při stavbě nebo provozu letadel či vozidel unijních zemí nebo u součásti těchto letadel či vozidel, dostanou-li se přechodně nebo náhodně do České republiky,
  • c) při individuální přípravě léku v lékárně na základě lékařského předpisu včetně nakládání s lékem takto připraveným;
  • d) při činnosti prováděné pro neobchodní účely;
  • e) při činnosti prováděné s předmětem vynálezu pro experimentální účely včetně experimentů a testů nezbytných podle zvláštního právního předpisu před uvedením léčiva na trh.