Patentová přihláška

„Patentová přihláška musí obsahovat žádost o udělení patentu, popis vynálezu, nejméně jeden patentový nárok, případně výkresy a anotaci.“

Písemnou patentovou přihlášku je možné podat poštou, elektronicky nebo osobně na Úřadu průmyslového vlastnictví. Patentové přihlášky zde mohou podávat nejen občané České republiky, ale i občané jiného státu, pokud jsou zastoupeni tuzemským patentovým zástupcem nebo advokátem (na základě plné moci). Přihláška musí obsahovat žádost o udělení patentu ve dvojím vyhotovení, podrobný popis vynálezu, nejméně jeden patentový nárok, případně výkresy a anotaci v jednom vyhotovení hlavním a dvou vedlejších. Anotace slouží pro technickou informaci a musí obsahovat název vynálezu a stručné shrnutí toho, co je uvedeno v popise, výkresech a v patentových nárocích. V žádosti o udělení patentu se uvádí název nebo jméno přihlašovatele, jméno původce (jestliže se liší od přihlašovatele), název vynálezu, korespondenční adresa a podpis přihlašovatele(ů) nebo jeho zástupce, popř. údaje k uplatnění práva přednosti (datum, číslo a stát).

Vynález musí být v patentové přihlášce objasněn jasně a úplně, aby jej mohl odborník ve stejném technickém oboru kdykoliv podle nákresů znovu vytvořit a aby nemusel vynakládat další vynálezecké úsilí. Patentové nároky určují rozsah ochrany, je nutná jejich dobrá formulace, abyste nezískali „bezcenný“ patent, který lze snadno obejít. Pro každý vynález (nebo skupinu vynálezů navzájem spojených tak, že vytváří jednu vynálezeckou myšlenku) podáváme samostatnou přihlášku. Složitý přístroj, jako je například automobil, může zahrnovat více vynálezů chráněných mnoha patenty, které navíc mohou vlastnit různí majitelé.

Pokud vynález obsahuje použití biologického materiálu, vzorek se ukládá u ukládací instituce podle mezinárodní smlouvy a v přihlášce se uvádí depozitní číslo vzorku a označení dané instituce.