Udělování dodatkových osvědčení k patentu

Úřad uděluje na látky chráněné na území České republiky platným patentem dodatková ochranná osvědčení, jestliže jsou účinnými látkami přípravků, které před uvedením na trh podléhají registraci podle zvláštních právních předpisů.

Účinnou látkou je:

– chemicky vyrobená látka nebo směs látek,

– mikroorganismus nebo směs mikroorganismů,

které mají obecné nebo specifické léčebné nebo preventivní účinky ve vztahu k onemocněním lidí nebo zvířat nebo které jim mohou být podány za účelem určení nemoci, zlepšení nebo úpravy zdravotního stavu anebo které jsou určené k ochraně rostlin nebo rostlinných výrobků.

Přípravkem je účinná látka nebo směs obsahující jednu nebo více účinných látek zpracovaných do formy, která je uváděná na trh jako léčivo nebo jako přípravek na ochranu rostlin.

Žádost o udělení dodatkového osvědčení může podat u Úřadu majitel patentu nebo jeho právní nástupce do 6 měsíců ode dne rozhodnutí o registraci přípravku nebo je-li registrace provedena před udělením patentu, žádost musí být podána do 6 měsíců od udělení patentu.

Úřad udělí na patent dodatkové ochranné osvědčení, pokud k datu podání žádosti splňuje předmět žádosti zákonem stanovené podmínky.

V mezích ochrany vyplývající ze základního patentu se ochrana osvědčením vztahuje na chemickou látku či směs látek, mikroorganismus nebo směs mikroorganismů, které jsou účinnou látkou registrovaného přípravku, a na každé užití předmětu patentu jako léčiva nebo přípravku na ochranu rostlin, které bylo povoleno před uplynutím doby platnosti osvědčení. Z osvědčení vyplývají stejná práva jako ze základního patentu; na osvědčení se vztahují stejná omezení a vyplývají z něj stejné povinnosti jako ze základního patentu.

Osvědčení platí po dobu odpovídající době, jež uplynula mezi dnem podání přihlášky patentu a dnem první registrace umožňující uvést přípravek na trh v České republice jako léčivý přípravek či jako přípravek na ochranu rostlin, zkrácené o 5 let, nejdéle však 5 let ode dne, kdy toto osvědčení nabylo účinnosti. Osvědčení nabývá účinnosti uplynutím zákonné doby platnosti základního patentu.

Za udržování osvědčení v platnosti je majitel povinen platit každoročně poplatky podle zvláštního právního předpisu.

Práva třetích osob, které v dobré víře započaly po marném uplynutí lhůty k zaplacení poplatku za udržování osvědčení v platnosti, s využíváním vynálezu nebo k takovému využívání provedly vážné a účinné přípravy, nejsou zaplacením tohoto poplatku v další lhůtě dotčena.

Dodatkové ochranné osvědčení zaniká, vzdá-li se jej jeho majitel, uplynutím platnosti, nezaplacením udržovacích poplatků, nebo jestliže přípravek nemůže být nadále uváděn na trh z důvodu zrušení či zániku registrace. Úřad zruší dodatkové ochranné osvědčení, pokud dodatečně zjistí, že nebyly splněny podmínky pro jeho udělení, základní patent zanikl dříve, než uplynula doba jeho platnosti nebo základní patent byl omezen v takovém rozsahu, že látka, pro kterou bylo vydáno osvědčení, není nadále základním patentem chráněna. Návrh na zrušení osvědčení lze podat i po zániku základního patentu, prokáže-li navrhovatel právní zájem.