Poplatky

Řízení o patentové přihlášce probíhá před příslušnými patentovými úřady, které vybírají správní poplatky za jednotlivé úkony a udržovací poplatky za udržování patentu v platnosti.

Další náklad pro přihlašovatele/majitele patentu představují poplatky za služby zástupce, jejichž výše se může značně lišit.

Poplatky za služby zástupce

V řízení před některými patentovými úřady nebo v některých počátečních fázích řízení nemusí být přihlašovatel patentu zastoupen oprávněným zástupcem. V tomto případě záleží výhradně na přihlašovateli, zda využije služeb zástupce. Profesionální zastoupení přihlašovatele však nepochybně zvýší šance přihlašovatele na udělení patentu.

PROGRAM NA PODPORU OCHRANY PRŮMYSLOVÝCH PRÁV – CZECHINVEST

získejte až 1 mil. Kč na ochranu průmyslových práv, včetně služeb patentového zástupce. Čtěte více ZDE.


Správní poplatky

Výši a způsob placení poplatků Úřadu průmyslového vlastnictví v ČR ve věcech ochrany práv k vynálezům stanovuje zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Úřad vybírá zejm. tyto poplatky:

– vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů
– přijetí přihlášky vynálezu
– přijetí žádosti o zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou, o zpřístupnění překladu nároků evropské patentové přihlášky včetně zpřístupnění oprav překladů
– přijetí žádosti o provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu
– za 11. a každý další uplatněný patentový nárok
– vydání patentové listiny
– zveřejnění překladu evropského patentového spisu
– předložení překladu evropského patentového spisu v dodatečné lhůtě
– přijetí žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení
– přijetí žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu patentu
– přijetí návrhu na zrušení – patentu po uplynutí šesti měsíců od nabytí účinnosti patentu
– úkony Úřadu spojené s podáním mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci

Obdobné poplatky jsou vybírány i Evropským patentovým úřadem, Mezinárodním úřadem WIPO a dalšími národními a regionálními úřady. Aktuální výši poplatků lze nalézt na webových stránkách úřadů.

Udržovací poplatky

Patent platí dvacet let od data podání přihlášky vynálezu, ovšem za předpokladu platby každoročních za udržování patentu v platnosti – tzv. udržovací poplatky. Výše těchto poplatků úměrně vzrůstá v závislosti na délce platnosti patentu (v ČR upraveno zákonem č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin, v platném znění). Tyto poplatky je nutné jednorázově zaplatit i zpětně po rozhodnutí o udělení ochrany. Udržovací poplatky lze zaplatit nejdříve 1 rok před jeho splatností, nejpozději pak do 6 měsíců od data splatnosti, v tomto případě ovšem se současnou úhradou sankce. Výše poplatků úměrně vzrůstá v závislosti na délce platnosti patentu.

Obdobné poplatky jsou vybírány i Evropským patentovým úřadem, Mezinárodním úřadem WIPO a dalšími národními a regionálními úřady. Aktuální výši poplatků lze nalézt na webových stránkách úřadů.