Zrušení a zánik patentu

„Zrušení patentu působí od samého počátku jeho platnosti (ex tunc); zánik patentu nastává od doby, kdy nastane tato skutečnost (ex nunc).“

Úřad patent zruší, zjistí-li se dodatečně,

  • a) že vynález nesplňoval podmínky patentovatelnosti;
  • b) že vynález není v patentu popsán tak jasně a úplně, aby jej mohl odborník uskutečnit;
  • c) že předmět patentu přesahuje obsah původního podání přihlášky vynálezu nebo že předměty patentů udělených na základě rozdělení přihlášky přesahují obsah jejího původního podání nebo byl-li rozsah ochrany vyplývající z patentu rozšířen;
  • d) že majitel patentu na něj nemá právo (není původcem vynálezu nebo jeho právním nástupcem); zrušení v tomto případě Úřad provede na návrh oprávněné osoby.

Týkají-li se důvody zrušení jen části patentu, patent se zruší částečně. Částečné zrušení patentu se provádí změnou jeho nároků, popisu nebo výkresů. Zrušení patentu má zpětnou účinnost ode dne počátku jeho platnosti. Návrh na zrušení patentu lze podat i po zániku patentu, prokáže-li navrhovatel právní zájem.

Patent zanikne uplynutím jeho platnosti (20 let od podání přihlášky), nezaplacením poplatků za jeho udržování, anebo pokud se ho majitel vzdá. Jestliže patentový úřad dodatečně zjistí, že nebyly dodrženy podmínky pro udělení patentu, může jej také zcela nebo částečně zrušit. Za návrh na zrušení patentu se platí jednak správní poplatek, ale také kauce. Kauce se navrhovateli vrací jen v případě, že bude návrhu vyhověno.

Právní patentová ochrana trvá 20 let od data podání přihlášky, ale patent může „skončit“ i dříve z ekonomických nebo obchodních důvodů, např. vlivem zastarání technologie, nebo pokud o výrobek na trhu není zájem. V takovém případě se majitel patentu může rozhodnout, že již nebude platit udržovací poplatky a nechá patent zaniknout ještě před uplynutím lhůty 20 let.