Řízení před Úřadem

„Řízení o udělení patentu je zahájeno podáním přihlášky vynálezu u Úřadu – od tohoto okamžiku vzniká přihlašovateli právo přednosti.“

Řízení o udělení patentu se zahajuje podáním přihlášky vynálezu u Úřadu průmyslového vlastnictví. Přihlašovatel je povinen za podání přihlášky vynálezu zaplatit správní poplatek. Okamžik, kdy je podána patentová přihláška, se nazývá datum priority (přednosti) a znamená, že vylučuje patentování vynálezu pro všechny, kteří předloží přihlášku stejného vynálezu později. Přihláška vynálezu se může týkat pouze jednoho vynálezu nebo skupiny vynálezů navzájem spojených tak, že tvoří jedinou vynálezeckou myšlenku. Vynález musí být v přihlášce vynálezu vysvětlen tak jasně a úplně, aby jej mohl odborník uskutečnit.

Úřad nejprve přihlášku podrobí formálnímu průzkumu, kdy se zkoumají administrativní náležitosti, např. zda přihláška obsahuje veškerou potřebnou dokumentaci, zda byl zaplacen správní poplatek apod. Poté následuje předběžný věcný průzkum, jehož cílem je přesvědčit se, zda jsou splněny zákonem stanovené požadavky pro udělené patentu. Pokud jsou splněny všechny stanovené náležitosti, Úřad přihlášku zveřejnění po uplynutí 18 měsíců od priority ve Věstníku. Současně se zveřejněním přihlášky ve Věstníku jsou zároveň zpřístupněny materiály přihlášky ve veřejné studovně Úřadu. Přihláška vynálezu může být zveřejněna i dříve, požádá-li o to přihlašovatel nejpozději ve lhůtě 12 měsíců od vzniku práva přednosti a zaplatí-li správní poplatek. Bez souhlasu přihlašovatele však Úřad nesmí patent zveřejnit dříve než před uplynutím 12 měsíců od podání přihlášky.

Ve lhůtě 36 měsíců od podání přihlášky provede Úřad na žádost přihlašovatele nebo jiné osoby (nebo za určitých podmínek z moci úřední) a po zaplacení správního poplatku úplný průzkum přihlášky vynálezu. Tuto žádost nelze vzít zpět, danou lhůtu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Není-li žádost o úplný průzkum podána nebo není-li proveden úplný průzkum z moci úřední, Úřad řízení o přihlášce vynálezu zastaví. Během úplného průzkumu zkoumá Úřad splnění zákonných podmínek pro udělení patentu – zejm. provádí rešerši na stav techniky.

Splňuje-li předmět přihlášky vynálezu stanovené podmínky a přihlašovatel zaplatí příslušný správní poplatek podle zvláštních předpisů, Úřad udělí přihlašovateli patent – přihlašovatel se stává majitelem patentu. Majiteli patentu vydá Úřad patentovou listinu, v níž uvede jméno původce a jejíž součástí je popis vynálezu a patentové nároky, a udělení patentu oznámí ve Věstníku. Čas, který uběhne od podání přihlášky do udělení patentu, se liší mezi jednotlivými obory a úřady. Obvykle se tato doba pohybuje mezi 2 – 5 lety. Proti rozhodnutí Úřadu mohou třetí strany ve stanovené lhůtě podat odpor.

Účinky patentu nastávají ode dne oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu. Rozsah ochrany je vymezen zněním patentových nároků. Platnost patentu je 20 let.

Po získání patentu je třeba na výzvu Úřadu zaplatit udržovací poplatky za prvních 5 let jeho platnosti, další poplatky za udržování patentu v platnosti se platí každoročně ke dni podání přihlášky vynálezu.