Instrukce k přípravě patentové přihlášky v ČR

Popis vynálezu musí obsahovat následující podkapitoly:

  • a) název vynálezu;
  • b) oblast techniky, které se vynález týká;
  • c) charakteristiku dosavadního stavu techniky;
  • d) vysvětlení podstaty vynálezu a jeho výhody, popřípadě nevýhody, proti dosavadnímu stavu techniky;
  • e) objasnění výkresů, jsou-li přiloženy;
  • f) příklady uskutečnění vynálezu;
  • g) způsob průmyslové využitelnosti vynálezu.

Název vynálezu musí být shodný s názvem uvedeným v popisu přihlášky vynálezu, musí být přesný, stručný a neměl by obsahovat více než 10 slov.

Použité matematické, fyzikální a elektrotechnické značky a jednotky, jakož i odborná terminologie, musí odpovídat technickým normám, není-li takových norem, musí odpovídat značkám, jednotkám a terminologickým pojmům, v dané odborné oblasti všeobecně uznávaným. Formální úprava musí odpovídat technickým normám nebo souvisejícím mezinárodním předpisům. Terminologie a vztahové značky musí být jednotné v celé přihlášce vynálezu. S výjimkou výkresů se všechny listy přihlášky počínaje popisem průběžně číslují arabskými číslicemi. Čísla listů se uvádějí nahoře uprostřed, ve výši 2 cm od horního okraje listu. Vzdálenost mezi řádky odpovídá řádkovači psacího stroje 1,5. Všechny strojopisné texty musí být psány písmeny, jejichž velká písmena mají nejmenší výšku 0,21 cm a tmavou nesmazatelnou barvu. Chemické strukturní a obecné vzorce, vztahy a rovnice se uvádějí na samostatných řádcích. Popis a anotace nesmějí obsahovat žádné výkresy. Mohou však obsahovat chemické a matematické vzorce a tabelární údaje. Rozsah a popis vynálezu je závislý na jeho povaze. Počet slov v popisu vynálezu není nijak omezen.

Patentové nároky musí právně vymezit předmět vynálezu – vypracuje zástupce

Výkresy

Podstata vynálezu se v případě potřeby znázorní schematickým zobrazením principu a všech znaků, na nichž je vynález založen. Na listech výkresů nesmí využitá plocha překročit rozměr 26,2 x 17 cm. Listy nesmí mít žádný rám kolem využitelné nebo využité plochy. Nejmenší okraje jsou: horní okraj listu 2,5 cm, levý boční okraj 2,5 cm, pravý boční okraj 2,5 cm, spodní okraj 2,5 cm. Výkresy mají být provedeny trvanlivými černými, rovnoměrně silnými čarami bez použití jiných barev a stínování. Řezy se vyznačí šrafováním, které nesmí nepříznivě ovlivňovat rozeznatelnost vztahových značek a vynášecích čar. Měřítko výkresů a jasnost jejich grafického provedení musejí zajistit, že na reprodukci i při zmenšení na dvě třetiny budou ještě bez potíží rozeznatelné všechny podrobnosti. Pokud je výjimečně měřítko na výkrese uvedeno, musí být znázorněno graficky. Všechny číslice, písmena a vztahové značky na výkresech musí být jednoduché a jednoznačné. Závorky, kruhy nebo uvozovky se u čísel a písmen nesmějí používat. Číslice a písmena musejí být nejméně 0,32 cm vysoké. Jeden list výkresu může obsahovat více obrázků. Pokud mají obrázky na dvou nebo více listech představovat jediný úplný obrázek, uspořádají se obrázky na jednotlivých listech tak, aby z nich bylo možno sestavit úplný obrázek, aniž by byla část obrázku na jednotlivých výkresech překryta. Jednotlivé obrázky se zpravidla uvádějí na výšku. Obrázky se číslují arabskými číslicemi průběžně a nezávisle na listech výkresů. Vztahové značky se smějí používat na výkrese jen tehdy, jsou-li uvedeny v popise; totéž platí opačně. Na výkresech nesmějí být žádné vysvětlivky, výjimkou jsou krátké nezbytné údaje jako „voda“, „pára“, „otevřeno“, „zavřeno“, „řez A-A“, jakož i krátká hesla v elektrických obvodech a blokových schématech nebo postupových diagramech, pokud jsou nezbytná pro porozumění. Tyto vysvětlivky musí být upraveny tak, aby je bylo možno při cizojazyčném překladu přelepit, aniž by se tím zakryly čáry výkresu.

Anotace

Anotace slouží výlučně pro technickou informaci (cca 150 slov). Musí obsahovat název vynálezu a stručné shrnutí toho, co je uvedeno v popisu, v patentových nárocích a na výkresech.

Vyplněná a podepsaná plná moc zástupce v originálu musí být předložena před podáním přihlášky. Přihlašovatel může pověřit zástupce také generální plnou mocí, která je uložena na Úřadě pod registračním číslem.

Pokud přihlašovatel uplatňuje právo přednosti, které vyplývá z mezinárodní smlouvy musí to být uvedeno podle ustanovení § 27 zákona č. 527/1990 Sb., již v přihlášce. Uplatňuje-li přihlašovatel několik práv přednosti (priorit), musí uvést současně, ke kterému patentovému nároku se které právo přednosti vztahuje.

Přihlašovatel, popřípadě majitel patentu může v přihlášce písemně prohlásit, že komukoli poskytne právo k využití vynálezu (nabídka licence), potom vznikne právo k využití vynálezu každému, kdo nabídku licence přijme a písemně to sdělí přihlašovateli nebo majiteli patentu. Prohlášení o nabídce licence nelze vzít zpět. Za udržování patentu, k němuž majitel nabídl licenci, se platí správní udržovací poplatky v poloviční výši.

Není-li přihlašovatel původcem vynálezu musí být k přiložen doklad o nabytí práva na patent.

Konečné vyhotovení přihlášky musí odpovídat stanovenému standardu, za který v tomto případě odpovídá zástupce.