Úvod

Patent představuje jeden z předmětů průmyslového vlastnictví. Patent zjednodušeně označuje dokument, který jeho majiteli zaručuje ochranu vlastnických práv k vynálezu.

Majitel patentu má výlučné právo užívat předmět ochrany – vynález, poskytovat souhlas s vyžíváním vynálezu jiným osobám (prostřednictvím licenční smlouvy), a má také právo patent převádět na další osoby. Ochrana vynálezu prostřednictvím patentu je udělována státními orgány, v České republice Úřadem průmyslového vlastnictví, a je platná pouze po omezenou dobu 20 let od data podání přihlášky.


Výběr důležitých informací v oblasti patentového práva:

Formulář pro registraci vynálezu v ČR Rešerše – kolize práv
Závazná objednávka na vypracování a podání patentové přihlášky k vynálezu se žádostí o zápis do rejstříku v České republice a žádost o převzetí zastoupení. Před podáním přihlášky vynálezu je vhodné provést rešerši na stav techniky, který zahrnuje všechny informace, ke kterým má veřejnost přístup přede dnem podání přihlášky vynálezu.
Podmínky pro udělení patentu
Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Řízení o patentové přihlášce probíhá před příslušnými patentovými úřady, které vybírají správní poplatky za jednotlivé úkony a udržovací poplatky za udržování patentu v platnosti.
Řízení před úřadem Patentování v zahraničí
Řízení o udělení patentu je zahájeno podáním přihlášky vynálezu u Úřadu – od tohoto okamžiku vzniká přihlašovateli právo přednosti. Protože ochrana patentem je teritoriálního charakteru, platí pouze na daném území země či regionu, a to tam, kde byla získána.

-REJSTŘÍK národních patentů v ČR-